ABOUT INDEXING BOARD ARCHIVES AUTHOR GUIDELINES SUBMIT PAPER AUTHOR'S PAGE NEWS, EVENTS CONTACT
REVISTA DE CHIMIE
Cite as: Rev. Chim.
https://doi.org/10.37358/Rev.Chim.1949

OSIM Nr. R102355
ISSN Online 2668-8212
ISSN Print: 1582-9049
ISSN-L: 1582-9049

REVISTA DE CHIMIE Latest Issue

LATEST ISSUE >>>

   Volume 75, 2024
   Volume 74, 2023
   Volume 73, 2022
   Volume 72, 2021
   Volume 71, 2020
   Volume 70, 2019
   Volume 69, 2018
   Volume 68, 2017
   Volume 67, 2016
   Volume 66, 2015
   Volume 65, 2014
   Volume 64, 2013
   Volume 63, 2012
   Volume 62, 2011
   Volume 61, 2010
   Volume 60, 2009
   Volume 59, 2008
   Volume 58, 2007
 
<<<< back


Omagiu Doamnei Profesor Gheorghiţa JINESCU

de Prof. dr. ing. Paul Vasilescu
Prof. dr. ing. Grigore Bozga, Universitatea Politehnica Bucureşti

Gheorghita JINESCU

Sărbătorim în acest an a 70-a aniversare a distinsei doamne profesor universitar Gheorghiţa Jinescu, personalitate marcantă a comunităţii ştiinţifice a chimiştilor şi inginerilor chimişti din România în slujba căreia cu dăruire şi energie a desfăşurat o activitate profesională de excepţie extinsă pe parcursul a aproape cinci decenii.

S-a născut la 4 iulie 1938, în Bucureşti, fiind al treilea copil al familiei Năstase, originară din Muscel Argeş de la care a moştenit caracterul dârz, spiritul viu şi iubirea de ţară.

A urmat cursurile şcolii elementare "16 Februarie 1933", şi apoi ale liceului "Gheorghe Lazăr" din Bucureşti, absolvindu-le cu diplome de merit.

În anul 1955, este admisă, "prin discuţie ştiinţifică" (sită de cernere la facultăţile unde numărul înscrişilor cu diplomă de merit era mai mare decât numărul de locuri alocat (fapt întâmplat atunci, numai la Facultăţile de Chimie Industrială şi Electronică din Institutul Politehnica Bucureşti) la Facultatea de Chimie Industrială din Institutul Politehnic, pe care o absolvă strălucit având bursă republicană, în anul 1960, obţinând titlul de inginer chimist, specialitatea Tehnologie Chimică Organică.

Despre acei ani de formare profesională, doamna se destăinuia, cităm: "Anii 50 au fost ani grei, dar noi am fost ajutaţi să-i parcurgem de către profesorii noştri, care ne atrăgeau cu devotament profesional şi artă pedagogică în lumea optimistă a cunoaşterii. Chimia - materie şi vis a atras în acei ani mulţi tineri studioşi şi inteligenţi care mi-au fost colegi . În sălile de curs era o atmosferă cu totul specială, azi am putea-o numi religioasă, iar profesorii erau pentru noi preoţi oficianţi pe altarul ştiinţei."

La absolvirea studiilor universitare, rezultatele activităţii de pregătire profesională şi în cercetarea ştiinţifică, o recomandă pentru cariera universitară, devenind asistent la Catedra de Procese şi Aparate în Industria Chimică, azi Catedra de Inginerie Chimică a Facultăţii de Chimie Industrială din Bucureşti, unde a rămas fidelă până în prezent acestei instituţii şi profesiei de dascăl universitar.

Caracterizată de o mare putere de muncă, rigoare şi autoexigenţă, având privilegiul de a fi fost elevă şi colaboratoare apropiată a Academicianului Emilian A. Bratu, îşi consolidează şi desăvârşeşte maturitatea ştiinţifică în grupul de cercetare al profesorului, sub conducerea căruia a obţinut titlul de doctor inginer în anul 1970 cu teza "Proprietăţile şi structura stratului fluidizat vibrat", subiect de avangardă în intensificarea fenomenelor de transfer.

În perioada 1960-1982, a parcurs, prin merite ştiinţifice didactice şi prin calităţi umane deosebite, toate treptele ierarhice universitare, până la funcţia de profesor universitar pe care o deţine din 1982, devenind prima profesoară de inginerie chimică din învăţământul universitar din România.

În munca de învăţământ s-a dovedit demnă continuatoare a operei mentorului său, extinzând şi consolidând şcoala de inginerie chimică fondată de Profesorul Emilian Bratu.

În acest sens merită menţionată introducerea pentru prima oară în învăţământul superior de inginerie chimică din România, a şapte cursuri noi din cele 10 predate, bazate în principal pe o vastă experienţă de cercetare şi rezultate ştiinţifice originale şi anume: Termodinamica tehnica si mecanica fluidelor; Procese hidrodinamice si utilaje specifice in industria chimica; Fenomene de transfer şi utilaje in industria chimica; Metode de intensificare în ingineria chimică; Intensificarea transferului termic; Procedee neconvenţionale de uscare a materialelor; Curgeri reale în aparatele industriei chimice; Fenomene de transfer în industria biochimică; Procedee intensive în tehnologii de depoluare.

A creat şi a dotat noi laboratoare didactice şi de cercetare (Procese hidrodinamice, Tehnici de intensificare, Hidrodinamica fluidelor multifazice) şi a contribuit la dezvoltarea a noi forme de învăţământ (facultatea de Utilaje şi Ingineria Proceselor Chimice, studii aprofundate şi de masterat).

A elaborat un număr de 12 manuale, tratate, îndrumătoare de laborator şi de proiectare, culegeri de probleme, lucrări cu caracter enciclopedic în domeniul tehnologiei chimice, utile studenţilor, doctoranzilor dar şi specialiştilor din cercetare şi proiectare in domeniile ingineriei de proces.

În orice formă de activitate cu studenţii şi doctoranzii, în prezenţa activă în manifestările ştiinţifice, congrese şi conferinţe, profesoara Gheorghiţa Jinescu reuşeşte să transmită pasiune pentru ştiinţă, logică şi bucuria implicării în construirea viitorului prin cercetare.

A devenit conducător de doctorat din anul 1985 în specialităţile "Procese şi Aparate în Industria Chimică" şi "Ingineriei Chimică", finalizând 18 teze de doctorat cu teme actuale şi importante în ştiinţa ingineriei chimice şi în ingineria protecţiei mediului, formând specialişti de înaltă ţinută ştiinţifică care acum activează în conducerea institutelor de cercetare - dezvoltare, profesori în învăţământul universitar din ţară şi străinătate.

Timp de 8 ani a îndeplinit funcţia de decan a facultăţilor de "Utilaje şi Ingineria Proceselor Chimice" (6 ani) şi "Tehnologie Chimică" (2 ani) care reuneau şcolile de chimie şi inginerie chimică din Universitatea Bucureşti şi din Institutul Politehnic Bucureşti, remarcându-se prin spirit organizatoric, mult tact, şi printr-o colaborare colegială cu toate cadrele didactice din facultate.

În munca de cercetare ştiinţifică s-a remarcat de la început prin gândire originală şi abordare a unor cercetări noi de important interes ştiinţific şi tehnic, conturând domenii care îi definesc personalitatea ştiinţifică şi acoperă arii fundamentale şi aplicative; între acestea: fenomene de transfer (de impuls, căldură şi masă) în sisteme omogene şi heterogene, intensificarea proceselor şi operaţiilor unitare în industria chimică prin utilizarea promotorilor statici şi dinamici (vibrare, oscilare, ultrasunete) de turbulenţă, operaţii de separare a sistemelor heterogene solid-fluid şi fluid-fluid, uscarea materialelor şi biomaterialelor (baze teoretice şi procedee de intensificare), procedee de depoluare a efluenţilor industriali, modelare şi simulare a fenomenelor de transfer de proprietate, a proceselor şi operaţiilor unitare din ingineria chimică, procedee intensive de rentabilizare energetică a cărbunilor cu conţinut mare de steril şi a operaţiilor de extracţie şi recuperare a uraniului.


Rezultatele ştiinţifice originale sunt publicate în peste 200 de lucrări în reviste de prestigiu, internaţionale (British Chemical Engineering, ţe Canadian Journal of Chemical Engineering, Chemical Engineering Science, Journal of Drying Technology, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, Filtrieren und separieren, Chemical Engineering Technology, etc.) şi naţionale (Revista de Chimie, Revue Romain de Chemie, Roumaine Biotechnology Cell.), Modelling and Optimization in ţe Machines Building Journal, Revista romana de electrotehnică şi energetică) şi în volumele editate ale unor congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale;

a participat cu peste 280 de conferinţe şi comunicări la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale din numeroase ţări (România, Cehia, Italia, Polonia, Grecia, Anglia, SUA, Australia, Bulgaria, Macedonia, Muntenegru, Franţa, Germania, Portugalia, China, Olanda, Canada, Suedia, Brazilia).

Interesul pentru aceste lucrări este reflectat de citarea şi comentarea lor de către specialişti, de recenzarea în importantele lucrări de ansamblu şi enciclopedice ale domeniului (Chemical Abstracts, Referativnâi Journal, Express Informatia etc.).

Lucrările de cercetare aplicativă concretizată în peste 100 de contracte şi granturi, din care la 90 fiind director de proiect şi 8 brevete de invenţie, conţin rezultate utile în conceperea unor procedee şi utilaje noi cu performanţe superioare, optimizarea parametrilor de funcţionare a utilajelor şi instalaţiilor, elaborarea de modele matematice şi algoritmi de proiectare şi simulare a operaţiilor unitare din industriile de proces.

Prestigioasa activitate de cercetare ştiinţifică, recunoscută de comunitatea ştiinţifică internă şi internaţională, este completată de prezenţa în numeroase comitete ştiinţifice ale unor congrese internaţionale, ca de exemplu: International Drying Symposium (din 1982 până în prezent), International Conference of ţe Chemical Societies of ţe Souţ East European Countries (ICOSECS), Symposium of Chemistry and Environment şi Colloque Franco-Romain de Chemie Applique, în comitetul de premiere Awards IDS, participarea ca invitat să prezinte conferinţe în Franţa, Canada, Elveţia, Grecia, Brazilia, să conducă în calitate de moderator sau preşedinte secţiuni ştiinţifice ale manifestărilor naţionale şi internaţionale, sau ca profesor invitat în universităţi de prestigiu din SUA, Franţa şi Polonia.

Această vastă şi complexă muncă ştiinţifică de cercetare-dezvoltare şi de învăţământ i-a adus Doamnei Profesor Gheorghiţa Jinescu, numeroase premii şi titluri: Membru al Academiei de Știinţe Tehnice din România (2002), Doctor Honoris Causa al Universităţii din Bacău (2008), premiul "Nicolae Teclu" al Academiei Române (1998), premiul "Opera Omnia" al MEC-CNCSIS (2008), premiul Revistei de Chimie (2000), Premiul "Ing. Elisa Leonida Zamfirescu", pentru merite deosebite în promovarea ştiinţei şi tehnicii româneşti", Muzeul Tehnic "Dimitri Leonida" şi CNFR (1995), precum şi nominalizări "Who's who in ţe Romanian Science and Technology" (1996) şi în "Who's who în Romania" (2002).

Activitatea depusă în slujba ştiinţelor inginereşti şi colaborarea continuă cu institute de cercetare, proiectare şi unităţi industriale, a fost recompensată, diverse instituţii acordându-i diplome şi medalii ca semn de preţuire: Diploma şi Medalia aniversară Oltchim S.A. (2006), Diploma de onoare şi Medalia Societăţii de Chimie din România (2004), Diploma de merit cu ocazia semicentenarului Revistei de Chimie (1999), Diploma IITPIC Iaşi (1988), Medalia Jubiliară UPB (1998).

Personalitatea puternică completată de o valenţă de dăruire, iniţiativă, capacitate de a transmite pasiune şi de a antrena colegii din comunitatea specialiştilor din domeniul chimiei, se manifestă şi în implicarea în activităţi de interes public de excepţie, de management şi politici de dezvoltare în ştiinţă, făcând parte, în diferite perioade, din organisme de conducere:

- universitară (Senatul Universităţii Politehnica din Bucureşti, Consiliul profesoral al facultăţii UIPCh şi Tehnologie Chimică UPB);
- în societăţi profesionale naţionale (Societatea de Chimie din România, ca vice-preşedinte, Societatea de Inginerie Chimică şi Fundaţia "Plantavorel" - Piatra Neamţ ca membru fondator)
şi internaţionale (European Association for Chemical and Molecular Science - EUCHEMS, Balcan Environmental Association - B.En.A. ca vice-preşedinte a filialei din România);

- ca membru în Consiliul de Conducere al Ministerului Industriei Chimice si Petrochimice, (1981-1989), Consiliul Naţional pentru Știinţa si Învăţământ, (1985-1989); Consiliul Știinţific ICECHIM,
(1986-1989), Consiliul Împuterniciţilor Statului al Societăţilor comerciale RAFIROM S.A. (1990-1992), CHIMOPAR S.A. (1990-1992); CONVEST S.A. (1992-1998);

- ca membru în colegiile de redacţie a revistelor de specialitate (Revista de Chimie, vice-editor, Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Studii şi Cercetării Știinţifice. Chimie. Inginerie Chimică. Biotehnologii. Industrie Alimentară,
Universitatea din Bacău; Journal of Environmental protection and ecology", Official Journal of ţe Balkan Environmental Association, Materiale Plastice);

- în calitate de specialist în comisiile de avizare şi evaluare a lucrărilor de cercetare (MCT, CNCSU, CNFIS).

O preocupare specială pentru calitatea vieţii femeilor, pentru asigurarea perspectivei profesionale a tinerelor şi reconversiei profesionale a femeilor cu studii de specialitate se manifestă în activitatea de peste 15 ani ca vice-preşedintă a Confederaţiei Naţionale a Femeilor din România.

Personalitatea puternică a doamnei profesor Gheorghiţa Jinescu manifestată în activitatea didactică şi ştiinţifică este completată de o latură la fel de importantă, umană, manifestată prin afecţiune şi grijă faţă de tineri, relaţii de colaborare cu toţi colegii, indiferent de vârstă şi preocupări profesionale, o vastă cultură umanistă, o fire deschisă şi optimistă exprimată prin generozitate faţă de oameni şi cei pe care i-a educat şi călăuzit către cunoaşterea ştiinţifică.

Devotamentul pentru şcoală şi sentimentul acut al responsabilităţii, manifestat prin exigenţă şi autoexigenţă i-au adus doamnei profesor Gheorghiţa Jinescu respectul şi recunoaşterea colegilor din Catedra de Inginerie Chimică fiind apreciată ca un factor de echilibru dar şi ca un element dinamic, cu energie mereu tânără în iniţierea multor colaborări între catedre, facultăţi şi universităţi din ţară şi străinătate.

La acest moment aniversar, colegii din Catedra Inginerie Chimică UPB, având convingerea că exprimăm şi sentimentele întregii comunităţi a specialiştilor din domeniul chimiei, vă urează doamnă profesor Gheorghiţa Jinescu, multă sănătate, mulţi şi rodnici ani de activitate ştiinţifică şi socială, împreună cu cei ce vă stimează şi vă preţuiesc.

Prof. dr. ing. Paul Vasilescu * Prof. dr. ing. Grigore Bozga, Universitatea Politehnica Bucureşti

Revista de Chimie, vol. 59 , no. 10, 2008
<<<< back
 
PUBLISHING SECTION
Author Guidelines
 * Paper Drafting
 * Paper Template
 * Ethical Statement
 * Paper Submission
Ghidul Autorului (ro)
Submit Paper
Author's Page
Publishing Ethics
Peer Review Process
Open Access & Archiving Policy
 Search Authors
 LATEST NEWS
REvista de Chimie NUMAR OMAGIAL PETRU PONI.. detalii
REvista de Chimie Revista de Chimie - 70 de ani de aparitie neintrerupta.. detalii
dictionar English-Romanian Dictionary for Mechanical Engineering
(download pdf)
  News, Events
Crossref Member Badge
 DOI  logo
 Gold Open Access | Source=http://www.plos.org/  | Author=art designer at PLoS
Creative Commons License
 Conferences of Contemporary
 Chemistry
 Biblioteca Chimiei
 Materiale Plastice